Tiffany White
Tiffany White
Hometown: Midland
High School: St. Theresa Catholic Secondary School